Bernarda Petrina receiving gift from Natasha Buckiewicz